Avskrivningar i föreningen

Varför ändra ordet “kostnader” till “utgifter”. Är det inte samma sak?


Styrelsen har föreslagit förändringar i stadgarna som kommer att slutbehandlas på ordinarie föreningsstämma 2015-05-26. Bland annat föreslås en ändring av ordet “kostnader” till “utgifter”. Nedan följer en förklaring till avskrivningar och varför detta ordbyte är nödvändigt.


Alla vet säkert att en nytillverkad bil förlorar mycket i värde när den börjar användas, ”tas ut på gatan.” Är det ett företag som äger bilen ska värdeminskningen framgå av företagets bokföring, då bokföringen ska visa företagets verkliga värde, hur företaget ”mår.”  Allt som företaget köper in och använder i sin verksamhet förlorar i värde när det används. Livslängden är olika för olika tillgångar, för en fastighet mycket längre än för en bil. Värdeminskningen ska fördelas över den antagna livslängden och kan redovisas i bokföringen enligt olika metoder.

Även en bostadsrättsförening ska ha en bokföring som visar tillståndet i föreningen för bl.a. långivare, medlemmar och blivande bostadsrättsköpare. Den stora tillgången är fastigheterna, som också ska skrivas ner. Den metod som vår förening, liksom de flesta nybildade bostadsrättsföreningar, använt kallas ”progressiv avskrivning”, vilket innebär låga avskrivningar från början som sedan ökar succesivt med åren. Denna metod har det statliga expertorganet Bokföringsnämnden, vars uppgift är att utveckla god redovisningssed, lämnat besked om att den inte får användas av bostadsrättsföreningar. Istället har nämnden i sina Allmänna råd angett fyra andra metoder/regelverk som kan användas för olika delar av näringslivet. På inrådan av både vår ekonomiska förvaltare och vår revisor har föreningen därför övergått till att använda den metod (K2) som är avsedd för ”mindre ekonomiska föreningar och aktiebolag” och som innebär ”linjär avskrivning” dvs. lika stor summa skrivs av varje år. Detta innebär för oss mycket höjda avskrivningsbelopp. För att undvika röda siffror i årsredovisningarna kan medlemmarnas årsavgifter höjas med höga belopp. Ett annat sätt är att föreningen går med en bokföringsteknisk förlust och därmed visar också årsredovisningen ett stort minus på sista raden, även om föreningen, sett till kassaflödet, går runt.

Vår revisor godkänner att vi gör på det senare sättet, dvs. inte höjer årsavgifterna utan visar ett bokföringstekniskt underskott, om vi ändrar formuleringen av § 7 andra stycket i våra stadgar. Där står nu att årsavgiften avvägs så att den ”…. motsvarar vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader, amorteringar och avsättningar i enlighet med 8 §”. Avskrivning är en kostnad men eftersom det är en bokföringsteknisk post och inte något som föreningen betalt ingår avskrivning inte i begreppet/ordet utgifter. Därför är detta ordbyte nödvändigt för att slippa höja årsavgifterna.

Avslutningsvis: Vår revisor liksom många andra med sakkunskap inom området (t.ex. revisorernas organisation FAR och Bostadsrätterna) anser att ett särskilt regelverk för just bostadsrättsföreningars avskrivning av sina fastigheter borde införas och då kanske till och med så att föreningarna inte behöver göra avskrivningar över huvud taget om de har en underhållsplan som uppdateras och följs.

 

Författare: Rolf Jonsson, Styrelseledamot och Sekreterare